Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật

Chào Mừng Bạn đến với Trung Tâm Du Học Kim Sơn

  1. Cách phát âm của âm thanh trong tiếng Nhật:

* Chữ chữ Hiragana (ひ ら がな) – Chữ mềm

bang-chucai-tieng-nhat-co-ban

Phần cứng của bạn, phần chữ và hình chữ viết, chữ viết và chữ in Tuy nhiên, mỗi bộ chữ có một chức năng. Hiragana là chữ viết của người khác hay hay, người con khi học chữ sẽ học tập chữ này. Rồi mới học tiếng và chữ Katakana cho tiếng nói tiếng nước. Như chỉ có hai chữ tiếng Anh có nghĩa là từ ngữ có chữ tiếng Anh

Chữ Katakana cũng có tiếng và tiếng, như chữ Hiragana, tuy nhiên, âm thanh, âm thanh của âm thanh “-“

Khi học chữ, khi bạn học chữ và chữ của bạn, sau đó là phần của bạn. . Phần mềm của chúng tôi có thể học được Katakana
.
Bước 1:
  
  Đây là bảng hiragana

 a    いi  u     e    o   
 ka  きki    くku   ke  こko
 さsa  しshi  すsu se  そso
 たta  ちchi  つtsu te  とđể 
 なna  にni  ぬnu ne  のno 
 はha  ひhi  ふfu he   ほho
 まma  みmi  むmu me  もmo 
 やya    ゆyu    よyo
 らra  りri  るru re  ろro
 わwa        をo
         んn

 

 

 が ga  ぎgi  ぐgu  げge  ごgo
 ざza  じji  ずzu  ぜze  O zo
 だda  ぢji  づzu  でde  どdo
 ばba  びbi  ぶbu  べbe  ぼbo
pa  ぴpi  ぷpu  ぺpe  ぽpo

 

 き kya   きkyu  きkyo
 しsha   しshu  し sho
 ちcha   ち chu  ちcho
 に nya   にnyu  にNyo
 ひHYA   ひhyu  ひ hyo
 みmya   みMyu  み myo
 りrya   り  ryu  りょ  ryo
 ぎ Gya   ぎgyu  ぎgyo
 じja   じ ju  じ jo
 びbya   びBYU  び BYO
 ぴpya   ぴ Pyu  ぴ pyo

Bước 2: Cách viết chữ Hiragana

* Bảng chữ Katakana (カ タ カ ナ) Chữ cứng:
 アa  イi  ウu  エe  オo
 カka  キki  クku  ケke  コ ko
 サsa  シshi  スsu  セse  ソso
 タta  チchi  ツtsu  テte  ト to
 ナna  ニni  ヌnu  ネne  ノno
 ハha  ヒ hi  フfu  ヘhe  ホho
 マma  ミmi  ムmu  メme  モmo
 ヤya    ユyu    ヨ yo
 ラra  リri  ルru  レre  ロro
 ワwa        ヲo
         ンn

 

 ガ ga  ギgi  グgu  ゲge  ゴgo
 ザza  ジzi  ズzu  ゼze  ゾzo
 ダda  ヂji  ヅzu  デde  ドdo
ba  ビbi  ブbu  ベbe  ボbo
pa  ピpi  プpu  ペpe  ポpo

 

 キkya  キ kyu  キkyo
 シ sha  シ shu  シ sho
 チ cha  チchu  チ cho
 ニ nya  ニnyu  ニ Nyo
 ヒ  HYA  ヒ hyu  ヒhyo
 ミ  mya  ミ  Myu  ミ myo
 リrya   Yu yu ryu  リryo
 ギGya  ギュ gyu  ギgyo
 ジja  ジju  ジjo
 ビbya  ビBYU  ビBYO
 ピpya  ピPyu  ピpyo

Phần 2: Cách viết chữ Katakana

 

Pin It